f

Prostorni Plan Općine Kotoriba, objavljen u "Službenom glasniku međimurske županije" br.16/6

Grafički dio:

 

Tekstualni dio:

- Impresum

- Sadržaj

- Polazišta 1

- Polazišta 2

- Ciljevi

- Plan

- Korišteni dokumenti

- Odluka

- Odredbe