f

I. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Općine Kotoriba, objavljena u "Službenom glasniku međimurske županije" br. 9/12