Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 402-08/19-01/01, URBROJ:2109/9-18-1 od 2. siječnja 2019. godine), objavljuje se

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvimaiz proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu

Uputa za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje udruga za 2019. godinu

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za rad udruga u 2019. godini

Preuzmite obrasce:

1. Popis priloga za Javni natječaj udruga za 2019

2. Obrazac opisa programa ili projekta za Javni natječaj 2019.

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja udruga u 2019.

4. Obrazac proračuna programa ili projekta za Javni natječaj 2019.

5. Obrazac financijskog izvješća realiziranog programa u 2018.

6. Obrazac opisnog izvješća realiziranog programa u 2018. 

OSTALA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac ugovora o dodjeli sredstava iz priloga  

Stranica 1 od 5

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica