Općinski načelnik Općine Kotoriba raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Kotoriba. koji je objavljen 19.1.2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 7.

Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u „ Narodnim novinama“.
Testiranje i intervju kandidata proveden je 6. veljače 2018. godine.
Sukladnu članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je Općinskom načelniku Izvješče o provedenom postupku i rang listi kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za imenovanje pročelnika/pročelnice, izabrana je
Karolina Bajkovec Horvat, Kralja Tomislava 53, Kotoriba. 

OPĆINA KOTORIBA

NN 7/2018 (19.1.2018.), NATJEČAJ - Općina Kotoriba

Klasa: 112-02/18-01/02

Urbroj: 2109/9-18-1    (286)

 

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Kotoriba raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kotoriba na neodređeno vrijeme.

 Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist (VII. stupanj stručne spreme) pravnog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje jednog stranog jezika – engleski ili njemački

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni pri­ložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe)

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu

– dokaz o radnom stažu

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine

– uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci

– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 68/08 i 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat s pravom prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnoga odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ica struke, odnosno stručni prvostupnik struke s najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Natjecati se mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz obvezu da ga polože u roku od jedne godine od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti pisano obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Kotoriba (www.kotoriba.hr), naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 da­na od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba, s naznakom: »Ne otvaraj – javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kotoriba«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Kotoriba

- Popis poslova i podaci o plaći pročelnika

Stranica 2 od 5

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica