f

Udruga umirovljenika

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl. 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN101/17) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave radova za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kotoribi, evidencijskog broja nabave NMV-2/18, Općina Kotoriba objavljuje

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Kotoriba temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) objavljuje dokumentaciju o nabavi za postupak nabave za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kotoribi Općine Kotoriba.

Dokumentacija o nabavi je objavljena 4.travnja 2018. godine.
Savjetovanje ostaje otvoreno do 11.4.2018. godine. Nakon 11.4.2018 više neće biti moguće sudjelovati u Savjetovanju. Do 11.4.2018. svi zainteresirani subjekti mogu dostaviti svoje prijedloge ili primjedbe na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe ili prijedloge zaprimljene od zainteresiranih gospodarskih subjekata, te izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te isto objaviti na službenim stranicama Općine Kotoriba.

- Dokumentacija o nabavi

ESPD-obrazac

 

Projektno-tehnička dokumentacija

1. NASLOVNICA

2. Tehnički opis

3. Situacija

4. Situacija

5. Šira lokacija

6. Normalni poprečni presjek

7. Uzdužni presjek

TENDER - Troškovnik

 

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba

Pročelnica: Karolina Bajkovec Horvat, telefon 040682265
Referent za proračun i računovodstvo: Bernarda Latin, 040683301
Referent za opće financijske poslove: Ljubica Maltar, 040682265
 
Fax: 040682247
emai: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja-za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Kotoriba.

Općinski načelnik Općine Kotoriba raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Kotoriba. koji je objavljen 19.1.2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 7.

Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u „ Narodnim novinama“.
Testiranje i intervju kandidata proveden je 6. veljače 2018. godine.
Sukladnu članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je Općinskom načelniku Izvješče o provedenom postupku i rang listi kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za imenovanje pročelnika/pročelnice, izabrana je
Karolina Bajkovec Horvat, Kralja Tomislava 53, Kotoriba. 

OPĆINA KOTORIBA

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kotoriba na neodređeno vrijeme

NN 7/2018 (19.1.2018.), NATJEČAJ - Općina Kotoriba

Klasa: 112-02/18-01/02

Urbroj: 2109/9-18-1    (286)

 

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Kotoriba raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kotoriba na neodređeno vrijeme.

 Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist (VII. stupanj stručne spreme) pravnog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje jednog stranog jezika – engleski ili njemački

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni pri­ložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe)

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, domovnice)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu

– dokaz o radnom stažu

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine

– uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci

– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 68/08 i 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat s pravom prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnoga odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ica struke, odnosno stručni prvostupnik struke s najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Natjecati se mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz obvezu da ga polože u roku od jedne godine od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti pisano obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Kotoriba (www.kotoriba.hr), naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 da­na od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba, s naznakom: »Ne otvaraj – javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kotoriba«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Kotoriba

- Popis poslova i podaci o plaći pročelnika

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima im postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ:2109/9-18-1 od 3. siječnja 2018. godine), objavljuje se 

Javni  natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu 

Pretplatite se na ovaj RSS feed

Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.
Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.

Dani šibe i ribe 2018.

128
Dani šibe i ribe 2018.
Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.

Dani šibe i ribe 2018.

128
Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi
Videogalerija

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

1395
Dječji Kotoripski Fašenk
Videogalerija

Dječji Kotoripski Fašenk

Dječji Kotoripski Fašenk

2762
VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Limene glazbe Općine Kotoriba
Videogalerija

VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Li…

6. siječnja 2018. godine, tradicionalni, već treći po re…

329
VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu
Videogalerija

VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu

Uz svirku Meta benda te besplatno kuhano vino i čaj, Kotorip…

2783
Video s Dana Kotoribe 2017
Videogalerija

Video s Dana Kotoribe 2017

U nastavku pogledajte video s nedavnih događanja povodom Dan…

3240