• 11.12.2023
  • 1 Min čitanja

Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba

Pročelnica: Karolina Bajkovec Horvat, telefon 040/682-247, karolina.bhorvat@kotoriba hr
 
Referent za proračun i računovodstvo: Snježana Keler Fundak, 040/683-301, snjezana.keler@kotoriba.hr
 
 
službena e-mail adresa PISARNICE OPĆINE KOTORIBA (adresa za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela)
 
 
 
Etički kodeks

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, propisima Općine Kotoriba i pravilima struke.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika u međusobnim odnosima, odnosima s mještanima, strankama i partnerima.

Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju službenika i namještenika i stvaranje ozračja u kojem je uz zaštitu javnog interesa svim strankama zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i namještenicima osigurano dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.3/21)

 

Povjerenik za etiku

Općinski načelnik donosi odluku kojom imenuje povjerenika za etiku iz reda službenika i namještenika.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Službeni kontakt podaci povjerenice za etiku Općine Kotoriba su:

– službeni telefon:040/682-247

– e-mail: opcina@kotoriba.hr

 

Obrazac pritužbe – preuzmi 

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata Općine Kotoriba za 2022. godinu